Zdravotní pojištění

Zdravotním pojištěním rozumíme:

povinné veřejné zdravotní pojištění a dobrovolné veřejné zdravotní pojištění – pojištěncům se poskytuje zdravotní péče a služby související s poskytováním zdravotní péče, individuální zdravotní pojištění – pojištěncům se poskytuje zdravotní péči v rozsahu stanoveném ve smlouvě.

Veřejné zdravotní pojištění vzniká narozením, v případě fyzické osoby s trvalým pobytem na území ČR. Dobrovolné veřejné zdravotní pojištění vzniká dnem přihlášení se do zdravotní pojišťovny. Pojištěnec je povinen podat přihlášku do pojišťovny do 8 dnů od vzniku skutečnosti podmínce jejich vznik zdravotního pojištění.

Plátce pojistného je:

  • zaměstnanec
  • osoba samostatně výdělečně činná
  • zaměstnavatel
  • stát

Pojištěnec, který není zaměstnancem nebo OSVČ , je povinen platit pojistné, pokud má příjem podléhající dani z příjmů vyšší než minimální mzda.

Pojistné je povinna platit také osoba, která není zaměstnancem, OSVČ nebo osobou, za kterou platí pojistné stát, a je veřejně zdravotně pojištěna.

Vyměřovacím základem zaměstnance je jeho příjem dosažený v rozhodném období:

  • příjem podléhající dani z příjmů fyzických osob,
  • příjem nepodléhající dani z příjmů fyzických osob proto, že tak stanoví zvláštní předpisy o zamezení dvojího zdanění,
  • podíl na zisku vyplacený obchodní společností nebo družstvem zaměstnanci bez účasti na základním kapitálu této společnosti nebo družstva, který není statutárním orgánem a není členem statutárního orgánu a dozorčího orgánu této obchodní společnosti nebo družstva.

Vyměřovací základ OSVČ je ve výši podílu:

základu daně z příjmu fyzických osob podle zvláštního předpisu kromě vyňatých příjmů, dosažený v rozhodném období, který není snížen o pojistné na veřejné zdravotní pojištění a 2,14.

Pojistné se platí poskytováním záloh na pojistné. Zúčtovává se v ročním zúčtování pojistného. V každém kalendářním měsíci je plátce pojistného povinen vypočítat, platit a odvádět zálohu na pojistné na účet příslušné zdravotní pojišťovny.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 50 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Přidej komentář jako první k "Zdravotní pojištění"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*